Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://covid.ckr.pl prowadzonego przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie; adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008796, NIP 1230930105, REGON 017173368, kapitał zakładowy 3 124 500,00 zł, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§1
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://covid.ckr.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Strona – Usługodawca lub Klient;
 8. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;
 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „CKR”) – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie; adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008796, NIP 1230930105, REGON 017173368, kapitał zakładowy 3 124 500,00 zł,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§2
Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3
Składanie Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust.5 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności. Najpóźniej w ciągu 48h, ale nie później niż 24 h przed rozpoczęciem świadczenia Brak dokonania płatności jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

§4
Ceny i płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy CKR płatności należy dokonać na następujący numer rachunku: Alior Bank S.A. 43 2490 0005 0000 4530 1204 6999; w tytule przelewu należy wpisać: numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia,
  2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (udostępnionego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań  NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.

§5
Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: CKR Sp. z o.o. ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 2. CKR Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

Zostawiając swoje na dane na stronie sklepu automatycznie wyraża Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie w formularzu rejestracyjny przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o. o.

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wyrażona zgoda lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

§7
Kontakt i reklamacje

 1. Kontakt z CKR jest możliwy w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: covid@ckr.pl,
  2. telefonicznie pod nr. telefonu (22) 703 06 66/67 dostępnym w dni powszednie w godz. 7:30-19:00.
 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane:
  • listownie na adres:
   CKR Sp. z o.o.
   Centrum Medyczne
   ul. Gąsiorowskiego 12/14
   05-510 Konstancin
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem covid@ckr.pl
 1. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§8
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres covid@ckr.pl lub pisemnie na adres CKR Sp. z o.o. ul. Gąsiorowskiego12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Oświadczenie do pobrania tutaj.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, CKR może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  • przedstawienie oferty Sklepu,
  • możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  • informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
  • możliwość korzystania z Konta Klienta,
 1. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 2. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§10
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie ma ona zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe CKR, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują CKR lub podmiotom, z którymi CKR zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody CKR.